Home » มนต์รักข้ามกาล by Karen Marie Moning
มนต์รักข้ามกาล Karen Marie Moning

มนต์รักข้ามกาล

Karen Marie Moning

Published
ISBN :
Paperback
361 pages
Enter the sum

 About the Book 

ดรัสตัน แมคเคลทาร แลรด แหงไฮแลนดตองมนตสะกดใหหลับใหล เขาตืนมาในอีกหารอยปีใหหลัง เพราะหญิงสาวผูหนึงถอนคำสาปโดยบังเอิญ ดรัสตันไมเคยพบหญิงใดเหมือนเชนเธอ คาสซิดี เปนคำไอริส แปลวา ฉลาด เกวนโดลิน หมายถึง เทพีจันทรา เขาคิด เมือไดพบเธอ ดรัสกรูวาMoreดรัสตัน แม็คเคลทาร์ แลร์ด แห่งไฮแลนด์ต้องมนต์สะกดให้หลับใหล เขาตื่นมาในอีกห้าร้อยปีให้หลัง เพราะหญิงสาวผู้หนึ่งถอนคำสาปโดยบังเอิญ ดรัสตันไม่เคยพบหญิงใดเหมือนเช่นเธอ คาสซิดี้ เป็นคำไอริส แปลว่า ฉลาด เกว็นโดลิน หมายถึง เทพีจันทรา เขาคิด เมื่อได้พบเธอ ดรัสก็รู้ว่า โชคชะตานำพาทั้งสองให้มาพบกัน และชะตากรรมของเขาก็อยู่ในกำมือของเธอ... เกว็น คาสซิดี้ แสนจะเพลียกับบรรดาลูกค้าประกันจอมงก เธอตัดสินใจกระโจนขึ้นรถทัวร์สกอตแลนด์ กับผู้สูงอายุอีกเป็นโขยง หมายจะหาความตื่นเต้นให้ชีวิตจืดชืด เธอโหยหาอะไรสักอย่างที่ยังระบุออกมาไม่ได้เลยด้วยซ้ำ หรือสิ่งนั้นจะเนแค่ความต้องการทางกายที่บรรจุอยู่ในยีน แต่แล้วเธอก็หล่นตุ้บลงบน โชคชะตา เข้าเต็มรัก...